beyazgeceizle.com Beyaz Geceler Dizisi izle, Beyaz Geceler 1.B?lüm

beyazgeceizle.com
Title: Beyaz Geceler Dizisi izle, Beyaz Geceler 1.B?lüm
Keywords:
Description: Beyaz Gece Dizisi Fan sitesi oyuncular?, bilgileri, Beyaz Geceler izle Son B?lüm bulabilirsiniz.
beyazgeceizle.com is ranked 8140177 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $1,737. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. beyazgeceizle.com has 43% seo score.

beyazgeceizle.com Information

Website / Domain: beyazgeceizle.com
Website IP Address: 173.194.65.121
Domain DNS Server: tr.dnsenable.com,eu.dnsenable.com

beyazgeceizle.com Rank

Alexa Rank: 8140177
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

beyazgeceizle.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $1,737
Daily Revenue: $4
Monthly Revenue $142
Yearly Revenue: $1,737
Daily Unique Visitors 438
Monthly Unique Visitors: 13,140
Yearly Unique Visitors: 159,870

beyazgeceizle.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private, max-age=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Fri, 12 Aug 2016 17:01:27 GMT
Server GSE

beyazgeceizle.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage

beyazgeceizle.com Traffic Sources Chart

beyazgeceizle.com Similar Website

Domain Site Title

beyazgeceizle.com Alexa Rank History Chart

beyazgeceizle.com aleax

beyazgeceizle.com Html To Plain Text

Beyaz Geceler Dizisi izle, Beyaz Geceler 1.B?lüm Beyaz Gece Fragmanlar? Beyaz Gece B?lümleri Beyaz Gece Oyuncular? Haberler Canl? izle Beyaz Gece izle Beyaz Geceler Yeni Sezonda! Dizi Tutkunu 06:14 ?lk Yorum Siz Yap?n! Cansu Dere, ile ad?n? duyuran dizimizin oyuncu kadrosunda anla?mamazl?k yüzünden projem?z ertelenmi? ve eylül ay?nda ba?lamas? beklenilirken son bombay? patlatm??lard?r. Beyaz Geceler'in, kadrosunda yer alacak G?k?e Bahad?r ve Kadir Do?ulu, ana karakterlerini canland?racaklard?r. ?imdikten oyuncular?m?z ?al??maya ba?lad???n? duyuyararak yak?n zamanda daha ayr?nt?l? ?ekilde sizlerle beraber olaca??z. Yeni fragman?m?z?n her an ??kabilece?ini ve sevdi?imiz oyuncular?nda yer al?p, sizlerin i?inizi imrendirecek fragman gelecek ay'a, kadar payla??lacakt?r. Beyaz Gece Y?l?n Dizisi Olabilir Dizi Tutkunu 00:06 3 Yorumlar ?uanl?k s?rlarla gizli tutularak, yap?mc?lar?m?z?n hedefledi?i insanlar? mera?a dü?ürerek, diziye kar?? ilgilenmeleri, bekleyi?lerini sürdürerek Beyaz Gece Dizisi ad?na heyecanlanarak ba?lan?lmas?n? sa?lamakt?r. Tamamen professional teknik, kadrosu, üst düzey y?neticilerden olu?maktad?r. Atv'nin, büt?esini art?rd??? proje, maliyetin yüksek düzeyde tutularak, kanal?n hedefledi?i günün lideri, hatta y?l?n dizisi olabilecek kapasitede benimseyerek ?al??arak, emek verilmektedir. Beyaz Gece Cansu Dere, isimi an?larak asl?nda tan?t?m?da merakla ekranlarda yer almas? beklenen oyuncumuz üstünden ger?eklemi?tir. ?zellikle yorumlar?n? sürekli takip ederek, insanlar?n beklentilerini seslendirme g?revi i?inde ama?lad???m?z Fan sayfam?z?n isteklerinizi dile getirerek Mehmet Akif Alakurt'un, Dere'nin partneri olmas? istenmektedir. Bunu yapabilme ihtimali olan Ay Yap?m, isterse kadrosuna Türkiye'nin, ?nde gelen isimlerini rahatl?kla katabilecek potansiyeldedir. E?er ki gelece?e y?nelik, rating s?k?nt?s? ?ekmek istemiyorlarsa Alakurtu, kesinlikle ba?rol olarak kadroya almalar? laz?md?r. Beyaz Gece Erkek Oyuncular? Belirleniyor Dizi Tutkunu 17:30 ?lk Yorum Siz Yap?n! Cansu Dere'nin, belirlenmesinin ard?ndan Beyaz Gece Oyuncular? kadrosunda hepimizin dü?üncesi kusursuz olabilece?ini, beklentilerinde haliyle insanlar?m?z taraf?ndan büyütülerek, kendisine uyum sa?layacak isiminde, sekt?rde uzun zamand?r ad?n? ispatlam?? birisi olmal?d?r. ?ncelikle ad? an?lan Birkan Sokullu'yu, yorumlayaraktan, kendisinin ba?rol karakterini üstlenebilecek potansiyeldedir. Zaten yükseli?ini ?zellikle g?ze ?arpan performansta belirtirken, insanlar?n dikkatini karakterini ya?amay? ba?ararak, ger?ek duygular?n? yans?tabilmektedir. Beyaz Gece Dizisi daha nice isimler i?in ?al??malar?n asl?nda tamamlanarak, ?ok ge?irebilece?iniz Ay Yap?m'?n, fark?ndan dolay? asl?nda, projesi tamamlanarak bo?ta kalan sevilen isimlerinde ?o?unluktan herkesin proje Beyaz Gece projesine yo?unla?madan al? koyulamamaktad?r. Garantisini edit?r fark?yla sunmaktan ?ekinmeyerek, k?? sezonunun ?n plan?nda g?sterilece?i, A?ustos'un, bitmesiyle beraber haberlerin ?o?alarak, inan?lmaz oyuncular?n yer alaca??n?, hatta y?ld?z ge?iti sayabilece?iniz Dere'nin, sadece ba?lang?? olarak a??klanarak, ama??n sadece heyecan yaratmak oldu?unu samimiyetimizle a??klayarak, sunuyoruz. B?ylelikle Beyaz Gece Erkek oyuncular? kusursuzlu?una, isimlerin ?a?k?nl???na haz?rl?kl? olmal?s?n?z. Beyaz Gece Dizi Müzikleri Toygar I??kl?dan Dizi Tutkunu 12:05 ?lk Yorum Siz Yap?n! Ay Yap?n'?n, diizilerinin ?nemli unsurlardan birtaneside kli?e haline gelmi? Toygar I??kl?'n?n, yapm?? oldu?u her projesinde y?llar boyunca diziler ard?ndan dinlenebilirli?ini sürdürdü?ü, yapm?? oldu?u müzikleridir. Beyaz Gece Dizi müzi?i hakk?nda ayn? yorumu rahatl?kla tekrarlayabilece?imiz, zaten teaserinden e?siz fonuyla yeterli kadar?yla iddaal? oldu?unu vurgulam??t?r. Zaten g?rsellik olmasada, sadece mesaj verilerek, müzi?in ?n planda olmas?n? sa?lam??t?r. ?undan emin olabilirsinizki Beyaz Gece Jenerik ?ark?s?n?n üstüne dü?ülerek, kendi kategorisinin en dikkat ?ekici, kalitesinin sadece kü?ük k?sm?n? ortaya d?kecektir. I??kl?, Beyaz Gece gidi?at?na ?zel onlarca müzik besteleyerek sunacakt?r. Her duygular?, diyaloglar? i?in haz?rlanarak herbirinin ba??ml?s? olaraktan, beklentilerinizin hat safaya ta??san?z iyi olaca??n?, büyük ihtimalle Eylül Ba?lar?na do?ru ?ekimlerin tam ray?na oturulduktan sonra 1.B?lüm Fragman?, müziklerinin e?siz tonunu, etkileyici s?zlerini dinleyeceksiniz. Beyaz Gece Oyuncular? Dizi Tutkunu 03:59 ?lk Yorum Siz Yap?n! Beyaz Gece'nin, ilk belirlenen ba?rol isimi Cansu Dere, oldu. Enteresan tan?t?m?yla dikkatleri üzerine toplayarak, Türkiye'nin, ?nde gelen dizi sekt?ründe olduk?a s?z ettiren Atv, yeniden Beyaz Gece Oyuncular? kadrosunun s?r olarak tutulmas?yla, ba?layan kamuoyunada resmile?tirip, sundu?u yeni dizisini onaylam??t?r. Ba?lamas?na Eylül, ay?nda plananlanarak asl?nda gizli olaraktan yürüttü?ü ?nemli, gelecek vaat ederek tamamiyle ?zgün bi?imde haz?rlanan yegane projesidir. Zaten senaryosunun konusunda ilgin? s?rlar? bar?nd?rarak, sizi daima merakta b?rakacak ilgi ?ekici, konusuyla heyecan?na kap?l?p, dram yüklü iki karde?in hayat?n? ele almaktad?r. Yolculuklar?yla hayat? de?i?ierek, arkalar?nda b?rakt?klar?yla mücadele etmek zorunda kalacaklard?r. Beyaz Gece Dizisi ba?rol karakterleri i?in ?ahsen meraktay?z, ?uan oyuncu sekt?rünün yo?unlu?u sebebiyle, herkes farkl? projelerde yer almaktad?r. Bizce ?nceden g?rülmemi?, ke?fedilmeyi bekleyen isimlerin yer alaca??n? ama, kaliteden kesinlikle ?dün vermeyerek, gelecek vaat eden isimlerden olu?turulacakt?r. Cast ?al??mas? ihtimaller do?rultusunda bulundu?umuz ay?n ortalar?nda a??kl??a kavu?turulacakt?r. Cansu Dere (Leyla), karakteri olarak belirlendi?ini. Ana karakterlerimiz olan Rüzgar, Leyla'dan birisini canland?racakt?r. Kendisine e?lik edecek partnerininde ilgi oda?? olabilece?ini, yap?mc?lar?n refaranslar?yla kesinlik kazanm??t?r. Oyuncular?n tan?d?k isimlerden olu?arak, oyunculuk dersi vermeye gelecek ratingin dibine vuracak dizimizin hafta i?erisinde tüm isimleri netlik getirilecektir. Beyaz Gece Konusu Dizi Tutkunu 04:37 ?lk Yorum Siz Yap?n! Beyaz Gece izle Konusuna a??kl?k getirmek, sunulan materyallerde imkans?z oldu?unun fark?nday?z. Fragmanda k?sa diyaloglar, g?rsellerindeki mesaj?, tabiki Atv'nin, yeni projesinde art?k kli?e haline getirdi?i ?ifreli tan?t?mlar?n?da ??zmek resmen bulmaca gibi ama, e?lenceli taraf?n?da belirtmeliyiz. ?ki karde?in senaryoya aktar?larak, hayatta olan zorlu mücadelesini ele alarak, Leyla ve Rüzgar'?n, hikayesini yans?tacakt?r. Sorunumuz ise iki isimin ?zelli?i, hayatlar?, neler ya?ayacaklar?d?r. Seyahat etmek üzeri hayatlar?n?n d?nüm noktas? olaca?? ana sonunda gelerek, hayallerine kavu?malar?na sadece u?aklar?na binip, gerisini dü?ünmeden uzun yolculuklar?na kalm??t?r. Beyaz Gece Dizisi tam olarak ba?lad??? zaman, gitmeyi ba?aramayarak, geri d?ndükleri ya?amlar?nda onlar? bekleyecek olaylarda a?k, aksiyon ve dram ü?lüsü aras?nda ya?anacakt?r. Yinede s?rt s?rta vererek, fenomen karde?ler ortaya ??karak, size gü?lü karakterlerini yans?tacaklard?r. As?l mesele'de ?n planda olacak karakterleri dizi sekt?rünün hangi oyuncu canland?rabilecektir. Birbirine uyum sa?layacak gü?lü karakteri yans?tabilecek ?uan say?l? isimlerin yer almas?, heyecanland?rmaktad?r. ?nceki Kay?tlar Ana Sayfa Popüler Yay?nlar Beyaz Gece Y?l?n Dizisi Olabilir ?uanl?k s?rlarla gizli tutularak, yap?mc?lar?m?z?n hedefledi?i insanlar? mera?a dü?ürerek, diziye kar?? ilgilenmeleri, bekleyi?lerini sürdür... Beyaz Gece Oyuncular? Beyaz Gece'nin, ilk belirlenen ba?rol isimi Cansu Dere, oldu. Enteresan tan?t?m?yla dikkatleri üzerine toplayarak, Türkiye'nin, ?n... Beyaz Gece Erkek Oyuncular? Belirleniyor Cansu Dere'nin, belirlenmesinin ard?ndan Beyaz Gece Oyuncular? kadrosunda hepimizin dü?üncesi kusursuz olabilece?ini, beklentilerinde h... Beyaz Gece Konusu Beyaz Gece izle Konusuna a??kl?k getirmek, sunulan materyallerde imkans?z oldu?unun fark?nday?z. Fragmanda k?sa diyaloglar, g?rsellerindeki... Beyaz Gece Canl? izle Kanal?m?z?n ge?mi? sezonda istedi?ini bulamad???, yeni sezona hatalar?n? düzelterek yeni dizisine kusursuz i?leyecektir. Beyaz Gece Canl? iz... Beyaz Gece Ne Zaman Ba?l?yor? Sürpriz isimlerin yer alaca?? kadrosunda sab?rs?zlanman?z?n sebebini iyi anlamaktay?z. Beyaz Gece Dizisi hakk?nda haberlerin yayg?nla?mas... Blog Ar?ivi ▼ 2016 (1) ▼ Nisan (1) Beyaz Geceler Yeni Sezonda! ? 2015 (9) ? Eylül (1) ? A?ustos (8) Diziler | | | Powered by Blogger. Beyaz Gece : Beyaz Gece izle | Beyaz Gece Dizisi Beyaz Gece Dizisi fan sayfam?zda sadece dizi geli?meleri haberlerine, fragmanlar?na yer verilerek telif hakk?na sayg? duyarak b?lüm, b?lüm kesitlerine yer vermeden, sunum ger?ekle?tirilir. Hayranlar? taraf?ndan kurulmu?tur. ?leti?im : blogsahibi1985@gmail.com

beyazgeceizle.com Whois

Whois Server Version 2.0
Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.
 Domain Name: BEYAZGECEIZLE.COM
 Registrar: FBS INC.
 Sponsoring Registrar IANA ID: 1110
 Whois Server: whois.isimtescil.net
 Referral URL: http://www.isimtescil.net
 Name Server: EU.DNSENABLE.COM
 Name Server: TR.DNSENABLE.COM
 Name Server: US.DNSENABLE.COM
 Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
 Updated Date: 29-jul-2016
 Creation Date: 08-aug-2015
 Expiration Date: 08-aug-2017
>>> Last update of whois database: Wed, 17 Aug 2016 22:07:34 GMT <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.
TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.
The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars